Vyhlášky

Veřejná vyhláška - opatřením obecné povahy "územní plán Chotoviny"

 
 
 
 
O b e c   Ch o t o v i n y
se sídlem Hlinická čp.250, 391 37 Chotoviny  datum vyvěšení : 30.11.2007
IČ : 00252352                                                                               datum sejmutí :   
                                                                                                         (15 dní)    
 
                                                                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo obce Chotoviny, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 50 až 54 stavebního zákona, ve spojení s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
 
 
 
 
 
oznamuje
VEŘEJNOU   VYHLÁŠKOU
že usnesením Zastupitelstva obce Chotoviny  č. 135/07/Z09 ze dne 29.11.2007
 
v y d á v á
opatřením obecné povahy
 „územní plán  Chotoviny“
 
který obsahuje textovou a grafickou část.
 
 
Textová část územního plánu :
I.(1).a    Vymezení zastavěného území
I.(1).b     Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot
I.(1).c     Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
               systému sídelní zeleně
I.(1).d     Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
I.(1).e   Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně
I.(1).f    Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např.výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)
I.(1).g  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
I.(1).h    Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
I.(1).i       Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
I.(2).a    Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho využití
I(2).b     Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
I.(2).c     Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9
I.(2).d        Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
I.(2).e      Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
I(2).f        Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst.1 stavebního zákona
 
 
Grafická část územního plánu :
I.1.       Výkres základního členění území                                                                     m 1 : 5000
I.2.       Hlavní výkres                                                                                                 m 1 : 5000
I.3.       Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                                   m 1 : 5000
I.4.       Výkres technické infrastruktury – vodohospodářské řešení                              m 1 : 5000
I.5.       Výkres technické infrastruktury – energetika (el. energie, plyn)            m 1 : 5000
 
Odůvodnění územního plánu obsahuje
-   textovou část :
II.a      Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
II.b      Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu
II.c       Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
II.d       Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno
II.e       Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
II.f        Odůvodnění územního plánu dle náležitosti uvedených v § 53 odst.4 a 5 staveb.zákona
II.g       Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Chotoviny.
-   grafickou část :
II.1.     Koordinační výkres                                                                            m 1 : 5000
II.2.     Širší vztahy                                                                                         m 1 : 25000
II.3.     Předpokládané zábory půdního fondu                                     m 1 : 5000
 
 
 
Vzhledem k rozsahu dokumentace není možno ji celou zveřejnit na úřední desce v úplném rozsahu, a proto v souladu s ustanovením § 172 odst.2 správního řádu je možno do kompletní dokumentace nahlédnout v obci Chotoviny na obecním úřadě (úřední hodiny : pondělí, středa 8,00 – 17,00 hod., pátek 8,00 – 14,00 hod.).
 
 
 
 
Poučení o odvolání:
 
Proti územnímu plánu Chotoviny vydanému formou opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat opravný prostředek.
 
 
 
 
 
Jan Jordák                                                                                         Mgr. Zdeněk Turek
Místostarosta obce                                                                             Starosta obce