Hřbitov

Hřbitov - poplatky od 1.1.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hrbitov-najemne-od-r.-2019.xlsx 11.5 Kb

Řád pro veřejné pohřebiště

Řád pro veřejné pohřebiště na území obce Chotoviny

Zastupitelstvo obce Chotoviny se na svém zasedání dne 7.června 2002 usneslo vydat podle § 16 odst.1 zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.479/2001 Sb. řád pro veřejné pohřebiště na území obce Chotoviny.


Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Řád upravuje provoz pohřebiště na území obce Chotoviny č.p.80/2,st.98 Chotoviny
2. Provozovatel pohřebiště - obec Chotoviny, Hlinická čp.250, 39137 Chotoviny
IČO 00252352 zastoupená starostou Františkem Zrzaveckým (dále jen provozovatel
pohřebiště) - zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst.2
zákona prostřednictvím Silvie Melichové, Soběslavská 2502, 39002 Tábor
IČO 69099316 (dále jen správce pohřebiště).

Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Veřejné pohřebiště v Chotovinách je přístupné denně a to v době:
od l.l. do 31.12. neomezeně. 

Článek 3
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníkům pohřebiště není dovoleno se chovat hlučně, pouštět přenosné nosiče
zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a
kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
6. Přístup do pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných
důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zákázat.
7. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
8. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
9. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění
odpadu je nutno tato opatření respektovat.
10.Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem,včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
11.Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějš ích předpisů).
12.Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
13.Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel.

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
1.Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
b) pohřbívání
c) provádění exhumací
d) ukládání zpopelněných lidských pozůstatků
2.Provozovatel pohřebiště zajišťuje tyto služby:
a)pronájem hrobových míst
b)vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
c)údržbu pohřebiště a objektů na pohřebišti, inž.sítí, cest, chodníků, oplocení, travnatých
ploch a zeleně, míst bez nájemců
e)likvidaci odpadu.

Článek 5
Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
a) Předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce k užívání vyznačené označené hrobové místo
b)Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 8.
c) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kde je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně
jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí víko rakve pevně a trvale být spojeno šroubem se spodní částí rakve.
3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době
zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15x0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
5. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

Článek 7
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.

Článek 8
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních podmínek.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky určí provozovatel pohřebiště písemným souhlasem. Nájemce hrobového místa je povinen se při provádění prací řídit pokyny provozovatele pohřebiště.
3. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté
s provozovatelem pohřebiště a to zejména:
- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.
4. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 9
Sankce
Porušení řádu veřejného pohřebiště se postihuje podle zákona o přestupcích č.200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10
Účinnost
Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dnem 25.06.2002


............................................ ..........................................................

místostarosta starosta